کاریکاتور/ تعریف آمریکایی از تروریسم به منافع واشنگتن بستگی دارد