نوزادان و نوزاداننیك كرول و لیلی كوونگ در نوزدهم نوامبر در بیگ سور كالیفرنیا ازدواج كردند. کرول ستاره و خالق مشترک “دهان بزرگ” است. Kuong یک هنرمند منظره و بنیانگذار باغهای آزادی است. مت پولک و دوین کیدل در تاریخ 20 نوامبر در پراوینستاون ، ماساچوست ازدواج کردند. پولک نماینده مطبوعات تئاتر و فیلم / تلویزیون و رئیس Polk & Co است. […]


منبع: yad-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>